U heeft een ruimte gehuurd met een bijzonder karakter. Geen neutrale ruimte, maar een gebouw met een eigen gezicht: een kerk. In de eerste plaats bedoeld als plaats van samenkomst waar de kerkelijke gemeente de eredienst viert. Om de kerk tot zijn recht te laten komen, dienen de verhuuractiviteiten te liggen in het verlengde van de kerkelijke activiteiten. Het onderhoud van dit gebouw kost veel geld, gemeenschapsgeld, waar we zorgvuldig mee moeten omgaan.

 

Algemene voorwaarden

 

1.      Iedere huurder is aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.

 

2.      Verhuur:

    a.   Bij een voorlopige reservering kan een optie worden verleend voor een bepaalde dag of periode. Een optie blijft tot veertien (14) dagen na aanvraag gehandhaafd;

    b.   Duur van het gehuurde wordt vastgelegd in overleg met de beheerder. Hierbij geldt een minimum duur van twee (2) uur;

    c.    Huurder dient minimaal veertien (14) dagen voorafgaande aan het gebruik met de beheerder overleg te plegen over de gewenste inrich­ting van het gebouw - onder opgave van te gebruiken appara­tuur en het daarvoor benodigde elektrische vermo­gen en over eventuele consumptie­verzorging;

    d.   Het huurbedrag is inclusief verwarming, verlichting en gebruik van geluids- installatie. In de periode 1 november tot en met 30 april wordt een stookkostentoeslag in reke­ning gebracht. De regeling van het verwarmingsysteem berust alleen bij de beheerder;

    e.    Huurder is verplicht binnen twee (2) uur na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of be­schadiging van deze goederen;

    f.    (1) onderverhuring is niet toegestaan;

            (2) het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken, dan waarvoor het is verhuurd.

 

3.      Gebruik van het Van Dam orgel, koor orgel of vleugel is mogelijk in overleg met beheerder.

 

4.      Verzorgen van catering in overleg met de beheerder.

 

5.      Betaling dient te geschieden uiterlijk veertien (14) dagen na de huurdatum zoals vermeld op de huurovereenkomst.

 

6.      In het gebouw mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt,

behoudens met voorafgaande toestemming van de beheerder. De natuurstenen vloer is zeer vetgevoelig. Wanneer kruimels van koek, gemorste drank etc. niet direct worden verwijderd, zal een extra schoonmaakbeurt nodig zijn. De kosten hiervan komen voor rekening van de huurder.

 

7.      Het gebruik van de keuken en bijbehorende keukeninventaris is alleen toegestaan met toestemming van de beheerder.

 

8.      De bediening van de technische apparatuur van verhuurder dient, tenzij schriftelijk anders over­eengekomen, uitsluitend door personeel van ver­huurder te geschieden.

 

9.      Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, de huurder niet toegestaan enige verandering of toe­voeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daar­van aan te brengen. Huurder draagt de kosten van het in de oorspronke­lijke staat brengen van het gehuurde.

 

10.    Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom (met in achtneming van gemeentelijke verordeningen) en in het gebouw dient in overleg met en met schrifte­lijke goed­keuring van verhuurder te ge­schieden.

 

11.    De inrichting van het gehuurde geschiedt uitslui­tend conform de plaat­selijk geldende (over­heid-)voorschriften. Verhuurder heeft een ‘Gebruikersvergunning’ voor maximaal 250 personen.

 

12.    Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd.

 

13.    Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor ieder­een toegankelijke ruimten.

 

14.    Huurder is aansprakelijk voor alle schade toege­bracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten perso­nen.

 

15.    Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belas­tingen en andere bijzondere kosten, waaron­der begrepen brandwacht en/of extra personeelskosten, komen ten laste van huurder.

 

16.    Tijdelijke extra aansluitingen voor b.v. telefoon, internet en elektriciteit dienen te

worden aangebracht en verwijderd door verhuurder aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden de huurder in rekening gebracht.

 

17.    Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van verhuurder.

 

18.    In overleg met de beheerder worden afspraken gemaakt omtrent geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.

 

19.    De organisatie en de verkoop van entreebewij­zen en programma's geschiedt buiten verantwoorde­lijkheid van verhuurder, voor zover niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen.

 

20.    Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeien­de schade.

 

21.    Huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventu­eel noodzakelijke vergunningen.

 

22.    Verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van één der verplichtingen van huurder.

 

23.    De huurder zal het kerkgebouw, als een goed huisvader beheren. De kerk wordt schoon en opgeruimd aan u ter beschikking gesteld. U dient de ruimte ook weer in deze staat achter te laten.

 

       

       

        De kerkrentmeesters.

     HERVORMDE GEMEENTE HAASTRECHT

             K E R K R E N T M E E S T E R L IJ K   B E H E E R