HERVORMDE KERK HAASTRECHT

LITURGIE

 


Tekstvak: Orde van dienst
voor de viering op zondag 11 april 2021
om 10.00 uur


Voorganger: ds. Els Klok, Alphen aan den Rijn
Ouderling van dienst: Caty van Dijk
Diaken: Esther Siebert-van Straaten
Organist: Bas Verboom
Koster: Annie van Straaten


Begroeting en Aanvangsgebed door ouderling van dienst

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen: psalm 81: 1, 2 Jubel God ter eer

1.Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

2.Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

Votum en groet:

v. Altijd en overal kunnen wij rekenen op God
g. die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
v. Nooit zal Hij ons aan ons lot overlaten
g. altijd blijft Hij zijn schepping trouw.

v. Vrede en alle goeds,
    dankzij de trouw van God de Vader,
    de goedheid van zijn Zoon, Jezus Christus
    en de bezieling van de Heilige Geest
g. Amen.

Zingen:	 659:1,3	, Kondig het jubelend aan

1.Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

3. Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

Kyriegebeden 

Zingen: 652: 1,3 en 4, Zing jubilate	

1. Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier,
sterren en stenen, jubilate!

3.Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

4.Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

1e Schriftlezing: Jesaja 26:1-8
Op die dag zal in Juda dit lied klinken:
‘Wij hebben een sterke stad,
de HEER biedt ons redding
als een wal, als een muur.
2Open de poorten,
opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden,
het volk van uw getrouwen.
3De standvastige is veilig bij u,
vrede is er voor wie op u vertrouwt.
4Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem,
want de HEER is een rots sinds mensenheugenis.
5Hij haalt neer wie in de hoogte leven
en veilig in hun onneembare vesting wonen.
Hij brengt zelf hun stad ten val,
hij maakt haar met de grond gelijk,
niets laat hij van haar heel.
6Dan wordt ze onder de voet gelopen,
vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’
7U effent het pad voor de rechtvaardige,
u baant voor hem een rechte weg.
8Ook wij verlaten ons op u, HEER:
wij gaan de paden van uw recht.
Wij richten ons op uw naam,
naar u gaat ons verlangen uit.

Zingen: lied 175:1,3, Wij hebben een sterke stad

1.Wij hebben een sterke stad,
een stad met muren en schansen,
wij hebben een sterke stad,
een stad waar de kinderen dansen
en waar men muziek maakt en zingt,
een stad door de Heer omringd.

3.Vertrouw op de Heer, vertrouw,
want eeuwig zal Hij ons dragen.
De vesting zo hoog gebouwd,
die heeft Hij ternedergeslagen
maar mensen die steeds zijn geknecht
die wandelen hier in 't licht.

2e Schriftlezing: Johannes 20:24-31.

24Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27
en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
30Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

Zingen: lied 333, Kom Geest van God 

1. Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel. 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden - Stilgebed – Onze Vader

Slotlied: 791:1,4,6, Liefde eenmaal uitgesproken

1.Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

4.Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

6.Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Zegen, beantwoord met gesproken Amen

Digitale collecte

1e Eredienst en Diaconaat
2e College van Kerkrentmeester
3e  Instandhouding gebouwen

 


Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd