HERVORMDE KERK HAASTRECHT

LITURGIE

 

 

Orde van dienst

voor de viering op zondag

19 maart 2023 om 10.00 uur in de Hervormde kerk van Haastrecht

 

Tekstvak:   4e zondag van de veertigdagentijd
           Laetare

 

Voorganger: drs. Janine Mutsaerts uit Den Haag

Organist: Bas Koster

Ouderling van dienst: Piet Oosterom

Diaken: Christine van Straaten

Lector: Jurjan Rietveld

Kindernevendienst: Margreet de Vos

Liturgische bloemschikking: Reny van den Berg

 

Uitleg liturgische bloemschikking

4e zondag : Laetare

 

Ontmoeting in het voorbijgaan.

In het voorbijgaan

opent u onze ogen.

Blind soms door

kortzichtigheid,

verduisterd door

het verleden.

U spuugt op het slijk

en maakt met wat grond

en speeksel modder,

strijkt dat op ogen

en vraagt een mens

om zich te wassen.

Herboren ziet hij

de aarde onder zijn voeten,

het water en het Licht,

et leven om hem heen,

en weet zich

met nieuwe ogen

gezonden

een weg te zoeken.

Geef ons ogen

om te zien

wat leven

in uw Licht

 

Schikking :

Roze is de liturgische kleur. Het licht van Pasen breekt door en maakt het paars lichter.

De wortels van de hyacinten verwijzen naar het leven in de diepte. Wortels die zich een weg zoeken naar het Licht.

 

Orgelspel voor de dienst

Fantasia in h BWV 563

Tekstvak: Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 

Na binnenkomst van voorganger en ambtsdragers is er, tijdens orgelspel, een moment van inkeer als voorbereiding op de dienst.

 

Begroeting en aanvangsgebed door ouderling van dienst

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 

Allen gaan staan (voor zover mogelijk)

 

Zingen: Psalm 23

 

Votum en groet:

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. die trouw is tot in eeuwigheid

g. en die niet laat varen het werk van zijn handen.

v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader

   en van zijn Zoon, Jezus Messias,

   en de Geest die ons aanvuurt

   in geloof, hoop en liefde

g. Amen,

 

Allen gaan zitten

 

Zingen:            Lied 213          

 

Kyriegebeden

 

Na het zingen van het projectlied gaan de kinderen naar hun eigen dienst

 

Veertigdagentijd 2023: Projectlied Verander je mee?

Op Melodie: ‘Alles wat over ons geschreven is’,

Liedboek 536

 

 

 

2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet.

Kom met geluk en kom ook met je vragen.

God wijst de weg in deze veertig dagen.

Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

 

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

1e Schriftlezing: Jesaja 11, 1-10

 

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,

een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

De geest van de HEER zal op hem rusten:

een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van kracht en verstandig beleid,

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

Hij ademt ontzag voor de HEER;

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,

de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen

en trouw als een gordel om zijn heupen.

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,

een panter vlijt zich bij een bokje neer;

kalf en leeuw zullen samen weiden

en een kleine jongen zal ze hoeden.

Een koe en een berin grazen samen,

hun jongen liggen bijeen;

een leeuw eet stro, net als een rund.

Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,

een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil

op heel mijn heilige berg.

Want kennis van de HEER vervult de aarde,

zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Op die dag zal de telg van Isaï

als een vaandel voor alle volken staan.

Dan zullen de volken hem zoeken

en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

 

Zingen: oculi nostri Taize 4X

 

 

2e Schriftlezing: Johannes 13, 1-21

 

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen.’ ‘Dan niet alleen mijn voeten, Heer,’ antwoordde Simon Petrus, ‘maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ Hij wist namelijk wie Hem zou uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren.

Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg Hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook. Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie Ik heb uitgekozen, maar wat in de Schrift staat moet in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen Mij gekeerd.” Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat Ik het ben. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door Mij gezonden is, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.’

Nadat Jezus dit gezegd had werd Hij diepbedroefd, en Hij verklaarde: ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie, een van jullie zal Mij uitleveren.’

 

Zingen: Lied  998

 

Uitleg en verkondiging

 

Orgelspel

Uit: Choralvorspiele für Orgel op. 67
Wie woh list mir, o Freund der Seelen
Max Reger (1873-1916)


Dit jaar is het Reger gedenkjaar vanwege het feit dat Max Reger 150 jaar geleden, op 19 maart 1873, is geboren.

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

 

Dankgebed en voorbeden - Stilgebed –

 

Gezongen onze vader liedboek 1006

 

Inzameling van onze gaven

 

 

1e Eredienst en diaconaat

2e College van kerkrentmeesters

3Instandhouding gebouwen

 

(voor zover mogelijk) zingen we staande ons

 

Slotlied: Lied 435

 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

 

Orgelspel na de dienst.

 

Improvisatie op Psalm 122

 

Na de dienst drinken we samen een kopje koffie/thee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd