HERVORMDE KERK HAASTRECHT

LITURGIE

 

 

Tekstvak: Orde van dienst
voor de 
Samen op Weg viering op zondag 24 oktober  2021
om 10.00 uur
in de Hervormde kerk van Haastrecht

6e zondag van de herfstVoorganger: ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst: Annemarie Zentveld, Renee Koolwijk
Diaken: Esther Siebert-van Straaten, Jacolien Blonk
Organist: Bas Verboom
Lector: Joke Molenaar-Sosef
Koster: Annie van Straaten
Kindernevendienst: Petra den Boer-Blom

Tijdens orgelspel bereiden we ons in stilte voor op de dienst. 

Begroeting en aanvangsgebed door ouderling van dienst

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Allen gaan staan (voor zover mogelijk)

Zingen:  lied 283: 1 en 22.En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Votum en groet:
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw is tot in eeuwigheid
g. en die niet laat varen het werk van zijn handen.
v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader
   en van zijn Zoon, Jezus Messias,
   en de Geest die ons aanvuurt
   in geloof, hoop en liefde
g. Amen,

Zingen:	 lied 283: 3 en 4

3.Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4.Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

allen gaan zitten

Kyriegebeden, beantwoord met gezongen kyrie


Zingen:	 Psalm 146 1 en 4
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
De kinderen gaan naar hun eigen dienst. Voordat zij weggaan zingen we:2.Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3.Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

1e Schriftlezing: 	 Zacharia 3, 1-5 NBG aangepast

1Vervolgens liet hij mij zien:
de hogepriester Jozua, 	
staande voor de engel van de Heer,
terwijl de satan aan zijn rechterhand stond
om hem aan te klagen. 
2De Heer echter zei tot de satan: 	
De Heer zal je bestraffen, satan,
ja, de Heer zal je bestraffen - 
Hij die Jeruzalem verkiest. 
Is deze man niet een brandhout, gered uit een vuur? 
3Jozua was met vuile kleren bekleed,
terwijl hij daar stond voor het aangezicht van de engel. 
4Die nam het woord 
en zei tot hen die voor zijn aangezicht stonden:
Doe hem de vuile kleren uit!
En hij zei tot hem:
Zie, ik neem je ongerechtigheid van je weg.
Ik bekleed je met feestkleren!
5Ik zei:
Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten! 
Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd
en trokken hem een staatsiegewaad aan 
terwijl de engel van de Heer er bij stond. 

2e Schriftlezing: Markus 10, 46-52 NBG aangepast

46 Zo kwamen zij Jericho binnen.
En toen hij uit Jericho vertrok,
met zijn leerlingen en een behoorlijke schare,
zat de zoon van Timeus, Bartimeus,
een blinde bedelaar, langs de weg.
47 Toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth daar was,
begon hij te schreeuwen en te zeggen:
Zoon van David, Jezus,
ontferm u over mij!
En velen bestraften hem,
opdat hij zou zwijgen.
Maar hij schreeuwde des te meer:
Zoon van David,
ontferm u over mij!
49 Jezus bleef staan en zei:
Roep hem!
Toen riepen ze de blinde
en zeiden tot hem:
Vat moed, sta op, hij roept je!
50 Toen wierp hij zijn kleed af,
sprong op zijn voeten
en kwam naar Jezus toe.
51 En Jezus antwoordde en zei tot hem:
Wat wil je, dat ik je doen zal?
De blinde zei tot hem:
Rabboeni, dat ik ziende word!
52 En Jezus zei tot hem:
Ga heen, je geloof heeft je gered.
En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg.

Zingen: 		lied 938


2.Christus die u bekleed hebt
met wat geschreven staat,
en die terdege weet hebt
van wat mij lijden laat,
U grijp ik bij uw kleren
en laat niet los tenzij
Gij u tot mij wilt keren,
uw zegen legt op mij.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel 

Zingen: 	lied 607
2.Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed. Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

3.Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop u tegemoet
zolang ik leven mag.


DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden - Stilgebed – Onze Vader

De kinderen komen weer terug in de kerk

Allen gaan staan (voor zover mogelijk)

Slotlied:  lied 827


2.God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.

3.Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.

4.Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Na de zegen gaan we weer zitten.

Annemarie Zentveld spreekt een woord van dank aan 
ds. Jessa van der Vaart in verband met haar afscheid als ambulant predikant.

Hierna is er gelegenheid om koffie te drinken.

(Digitale) collecte

1e Eredienst en diaconaat
2e College van Kerkrentmeesters
3e  Instandhouding gebouwen


Als u op onderstaande collectezak klikt wordt u direct doorgeleid naar de betaalomgeving


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd