HERVORMDE KERK HAASTRECHT

LITURGIE

 

Hervormde gemeente

van Haastrecht

 

Gedachteniszondag

20 november 2022

 

 

 

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.

 

Openbaringen 21:4

 

Voorganger: ds. Joas van der Schoot

Organist: Bas Verboom

Ouderling van dienst: Annemarie Zentveld

Diaken: Esther Siebert

Lector: Nelleke Bremmer

Viool: Maartje van Straaten

Muzikale medewerking van de cantorij

Koster: Annie van Straaten

Kindernevendienst: Bianca van der Eijk

Liturgische bloemschikking: Reny van den Berg

 

 

Uitleg liturgische bloemschikking

 

 

De schikking bestaat uit een cirkel van bloemen en kaarsen.

De kleuren lopen van paars, rose naar wit.

Het vertelt van de levensreis in verschillende etappes.

De cirkel van het aardse leven,

dat overgaat in Gods licht.

Gedenk de mens

die sterft

in het licht

van de Levende

Hij is in liefde

geborgen.

Bij de Eeuwige

 

 

 

 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 

Tijdens orgelspel bereiden we ons in stilte voor op de dienst.

 

Begroeting en aanvangsgebed door ouderling van dienst

 

Allen gaan staan (voor zover mogelijk)

 

Zingen: Psalm 139, 1 en 2

 

 

Votum en groet:

 

v. Altijd en overal kunnen wij rekenen op God

g. die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

v. Nooit zal Hij ons aan ons lot overlaten

g. altijd blijft Hij zijn schepping trouw.

 

v. Vrede en alle goeds,

    door de trouw van God de Vader,

    de goedheid van zijn Zoon, Jezus Christus

    en de bezieling van de Heilige Geest

g. Amen.

 

Zingen: Psalm 139, 3 en 4

 

allen gaan zitten

 

We zingen ons kyrie en gloria met lied 281 in wisselzang met de cantorij

 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

 

Schriftlezing: Openbaringen 21: 1-5

 

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –

 

Zingen: Lied 731

 

2e Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-12

 

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

 

Zingen: Lied 775

 

Overdenking

 

Orgelspel

 

De kinderen komen terug in de kerk

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

 

Dankgebed en voorbeden - Stilgebed – Onze Vader

 

Afgewisseld met Lied 367b

 

Gedachtenis

 

Zingen: Lied 331

 

 

We noemen de namen van wie gestorven zijn in de kring van onze gemeente en van onze gemeenteleden.

 

Voor iedere genoemde naam wordt een kaars ontstoken

 

Ook wordt een kaars ontstoken voor

 

Alle opgroeiende kinderen die het afgelopen jaar zijn overleden en alle kinderen die het licht niet hebben mogen zien.

Allen die het afgelopen jaar zijn overleden, van wie de naam niet is genoemd.

 

De gedachtenis wordt afgesloten met het (een aantal malen) zingen van

Lied 256

 

Voor wie gestorven zijn maar leven in ons hart wordt een lichtje ontstoken.

Na het aansteken van de lichtjes is een moment van bezinning waarin we onze dierbaren kunnen gedenken. Dit moment wordt muzikaal omlijst door onze organist.

 

Afsluitende woorden.

Muziek van Bas en Maartje.

 

ZENDING EN ZEGEN

 

Zingen: Lied 416

 

v. Dat de weg naar je toekomt,

dat de wind je steunt in de rug,

dat de zon je gezicht laat stralen,

dat de regen je akker vruchtbaar maakt,

dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien

je draagt in de palm van zijn hand.

g. Amen

 

De cantorij zingt 

 

May the road rise to meet you.

 

De gemeente zingt het refrein mee

 

May the road rise to meet you.

May the wind be always at your back.

May the sun shine warm upon your face,

the rains fall soft upon your fields.

 

allen

And until we meet again, until we meet again,

may God hold you in the palm of his hand.

And until we meet again, until we meet again,

may God hold you in the palm of his hand.

 

May the sun make your days bright,

may the stars illuminate your nights,

May the flowers bloom along your path,

your house stand firm against the storm.

 

allen

And until we meet again, until we meet again,

may God hold you in the palm of his hand.

And until we meet again, until we meet again,

may God hold you in the palm of his hand.

 

Vertaling

Moge de weg je tegemoet komen.

Moge de wind altijd in je rug zijn.

Moge de zon warm op je gezicht schijnen,

de regen zacht op je velden vallen.

 

En tot we elkaar weerzien

moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.

En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar weerzien,

moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.

 

Moge de zon je dagen verwarmen,

de sterren je nachten verlichten.

Moge de bloemen bloeien langs je pad.

Moge je huis alle stormen doorstaan.

             

             

 

 

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd