HERVORMDE KERK HAASTRECHT

LITURGIE

 

 

Begroeting en aanvangsgebed ouderling van dienst

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 

Allen gaan staan (voor zover mogelijk)

 

Zingen: Psalm 68, 3 en 7, met antifoon 668 (door cantorij)

 

 

Antifoon (allen)

Halleluja!

Adem van God vult heel de aarde,

die alles omvat verstaat elk woord.

Halleluja!

 

 

Votum en groet:

v. Altijd en overal kunnen wij rekenen op God

g. die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

v. Nooit zal Hij ons aan ons lot overlaten

g. altijd blijft Hij zijn schepping trouw.

 

v. Vrede en alle goeds,

    door de trouw van God de Vader,

    de goedheid van zijn Zoon, Jezus Christus

    en de bezieling van de Heilige Geest

g. Amen.

 

Allen gaan zitten

 

Kyriegebeden beantwoordt met gezongen acclamatie:

 

 

Zingen, Gloria:

Lied 675 1 en 2

 

 

Zingen: lied 360

 

De cantorij en de gemeente zingen de coupletten afwisselend met verschillende melodieën. De gemeente zingt de melodie zoals afgedrukt.

 

 

Moment met de kinderen

 

Zingen: lied 683

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Inleiding op de lezingen

 

Lezing: Ezechiël 11, 17-20

Zeg daarom: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal jullie weghalen bij die volken, Ik zal jullie bijeenbrengen uit de landen waarover jullie verstrooid zijn en jullie het land van Israël geven. Dan zullen zij daarheen gaan en alle afschuwelijke afgoden uit het land verwijderen. Dan zal Ik hun een ander hart geven en een nieuwe geest; Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. 
Dan zullen ze zich houden aan mijn bepalingen en mijn regels naleven.

Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. 

 

Zingen: Lied 702, 1,2 en 3

 

Lezing: Handelingen 2, 1-13

 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 

en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

 

Zingen: Lied 702, 2

 

Lezing: Handelingen 2, 14-24

 

Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:

“Aan het einde der tijden, zegt God,

zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,

jongeren zullen visioenen zien

en oude mensen dromen dromen.

Ja, over al mijn dienaren en dienaressen

zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten,

zodat ze zullen profeteren.

Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven

en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.

De zon verandert in duisternis en de maan in bloed

voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend.

Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”

Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 

Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. 

God heeft Hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van Hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over Hem niet behouden. 

 

Zingen: 702, 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Zingen: Lied 689, zoals aangegeven

 

Cantorij: voorzang

 

Gemeente: allen

 

 

Inzameling van de gaven

1e Eredienst en diaconaat

2e College van kerkrentmeesters

3e Instandhouding gebouwen

 

Dankgebed – Voorbeden met gezongen acclamatie 368g

– Stil Gebed – Onze Vader

 

Slotlied: Lied 695

 

Zegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd