HERVORMDE KERK HAASTRECHT

LITURGIE

 

Orde van dienst voor de ochtenddienst en aansluitend de Evensong om 19.00 uur

 

Orde van dienst

voor de Samen op Wegviering op zondag 26 juni 2022 om 10.00 uur

Tekstvak: in de Hervormde kerk van Haastrecht

 

 

Voorganger: ds. Joas van der Schoot

Organist: Bas Verboom

Ouderling van dienst: Annemarie Zentveld

Diaken: Ali Bening

Lector: Christine van Staaten

Koster: Annie van Straaten

Kindernevendienst: Ingrid Rietveld

 

Tijdens orgelspel bereiden we ons in stilte voor op de dienst.

 

Begroeting en aanvangsgebed door ouderling van dienst

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 

Allen gaan staan (voor zover mogelijk)

 

Zingen: Lied 216: Dit is een morgen

 

Votum en groet:

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. die trouw is tot in eeuwigheid

g. en die niet laat varen het werk van zijn handen.

v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader

   en van zijn Zoon, Jezus Christus,

   en de Geest die ons aanvuurt

   in geloof, hoop en liefde

g. Amen

 

allen gaan zitten

 

Zingen:            Psalm 84: 1,2             

 

Kyriegebeden

 

Zingen: Lied 867: Loof overal, loof al wat adem heeft

 

Overstapmoment Kindernevendienst

 

Zingen: Lied 416: 1,2 Ga met God en Hij zal met je zijn

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

 

 

 

 

Schriftlezing: Lukas 9:51-62

 

Op weg naar Jeruzalem

51Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53wilden de dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 

54Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ 55Maar Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. 56Ze gingen verder naar een ander dorp.

57Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem: ‘Ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’ 58Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft geen plaats waar Hij zijn hoofd te ruste kan leggen.’ 59Tegen een ander zei Hij: ‘Volg Mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61Weer een ander zei: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

 

Zingen: Lied 806: Zomaar te gaan met een stok in je hand

 

Uitleg en verkondiging

 

Orgelspel

 

Zingen: Lied 809: Blijf niet staren

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

 

Dankgebed en voorbeden - Stilgebed – Onze Vader

 

Gebedsacclamatie 368g: Adem van God, vernieuw ons bestaan

 

Allen gaan staan (voor zover mogelijk)

 

Slotlied: 425 Vervuld van uw zegen

 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

 

(Digitale) collecte

 

1e College van Kerkrentmeesters

2e Diaconaat (actie voor Oekraïne)

3Instandhouding gebouwen

 

 

 

Orde van dienst Evensong

 

Op zondag 26 juni 2022 om 19.00 uur

Hervormde Kerk Haastrecht

Tweede zondag na Trinitatis

 

Voorganger: ds. Joas van der Schoot 

Cantor-organist: Gerben Budding

Cantorij

 

Canticles: Tallis (Dorian)

Preces and Responses: Budding

Psalm: Liedboek 2013

 

Stilte – Orgelspel

 

Allen gaan staan als koor en voorganger binnenkomen

 

Introït 754 (1 cantorij 2 en 3 allen)

 

Preces

O Lord, open thou our lips;

and our mouth shall shew forth thy praise.

O God, make speed to save us;

O Lord, make haste to help us.

Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost;

As it was in the beginning, is now and ever shall be: world without end. Amen

Praise ye the Lord; the Lord’s name be praised.

 

Allen gaan zitten

 

Psalm 84b

 

First reading: Deuteronomium 15:1-11

 

Magnificat

 

Second reading: Marcus 6:1-6

 

Nunc dimittis

 

Responses and collects

 

Koor:
The Lord be with you. And with thy spirit. Let us pray.

 

 

Voorganger:

Gebed afgesloten met ‘zo bidden wij tezamen’

 

Koor:

Lord have mercy upon us. Christ have mercy upon us. Lord have mercy upon us.

Our Father…

O Lord, shew thy mercy upon us. And grant us thy salvation.

O Lord, save the Queen. And mercifully hear us when we call upon Thee.

Endue thy ministers with righteousness. And make thy chosen people joyfull.

O Lord, save thy people. And bless thine inheritance.

Give peace in our time, O Lord. Because there is none other that fighteth for us, but only thou, O God.

O God, make clean our hearts within us. And take not thy Holy Spirit from us.

 

Anthem Singet dem Herren ein neues Lied, SWV 342 – Heinrich Schütz (1585-1672) (gedenkjaar)

(sopraan Nanette Mans)

 

1  Singet dem HERRN ein neues Lied; singet dem HERRN, alle Welt!

2  Singet dem HERRN und lobet seinen Namen; prediget einen Tag am andern sein Heil!

3  Erzählet unter den Heiden seine Ehre, unter allen Völkern seine Wunder!

4  Denn der HERR ist groß und hoch zu loben, wunderbarlich über alle Götter.

(Psalm 98:1-4)

 

Allen gaan staan

 

Final Responses

 

The Lord be with you.

And with thy spirit.

Let us bless the Lord.

Thanks be to God.

 

Hymn 248

 

Blessing Liedboek 190a

 

Allen blijven staan wanneer het koor en de voorganger, onder orgelspel de kerk verlaten.

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd