Tekstvak: terug
Tekstvak: ANBI 
Hervormde Gemeente Haastrecht
Tekstvak: ANBI 
Diaconie van de Hervormde

1.       De naam van de gemeente

Naam van de ANBI                           :   Hervormde Gemeente Haastrecht

Adres                                                     :   Kerkplein 9

Postcode                                              :   2851 CJ

  Plaats                                                     :   HAASTRECHT

  E-mail adres                                        :   info@hkhaastrecht.nl

Website                                                :   www.hkhaastrecht.nl

 

2.       Het RSIN of fiscaal nummer

RSIN/Fiscaal nummer                      :   8241.40.588

 

3.       Contactgegevens

Naam van de ANBI                           :   Hervormde Gemeente Haastrecht

Adres                                                     :   Kerkplein 9

Postcode                                              :   2851 CJ

Plaats                                                    :   HAASTRECHT

E-mail adres                                        :   info@hkhaastrecht.nl 

Tel. (facultatief)                                 :   -

Website                                                :   www.hkhaastrecht.nl

 

4. Bestuurssamenstelling

 

I. Het bestuur van de kerkelijke gemeente Haastrecht ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.

In onze gemeente telt de Kerkenraad zes Kerkenraadsleden, gevormd door drie Ouderlingen, een Ouderling - Kerkrentmeester en twee Diakenen.

Zij zijn verantwoordelijk voor respectievelijk de pastorale en diaconale zorg in de kerkelijke gemeente. Deze Kerkenraadsleden worden gekozen door en uit de lidmaten van de kerkelijke gemeente Haastrecht.

 

II.             Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de kerkelijke gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden, een Ouderling – Kerkrentmeester en vier kerkrentmeesters. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken (ordinantie 11, artikel 8).

 

5. Beleidsplan van de Hervormde Gemeente

              Wie zijn wij

De Hervormde Gemeente Haastrecht ziet zichzelf als een open en gastvrije gemeente waarin mensen uit de volle breedte van de Hervormde Kerk samenkomen. Ons streven is er op gericht dat mensen vanuit verschillende gezindten en geloofsopvattingen zich er thuis voelen. Ook proberen wij de kerkdiensten zo in te richten dat zij aantrekkelijk zijn voor alle leeftijden.

 

Onze gemeente is voorzien van zowel een prachtig gerestaureerd kerkgebouw als monumentaal orgel die beide behalve voor kerkelijke activiteiten, ook gebruikt worden voor diverse culturele evenementen zoals concerten, lezingen, kooruitvoeringen, orgel- en pianolessen, e.d.

 

Op een aantal terreinen werken we samen met de Gereformeerde Kerk van Haastrecht. Zo wordt in het jeugdwerk zoveel mogelijk samengewerkt. Gezamenlijke activiteiten zijn: crèche, catechisaties, clubs, kerk- en schooldienst, jeugdcentrale, jeugddiensten en het jeugdweekend. Daarnaast zijn er een aantal vieringen in SOW - verband en zijn er in de Goede Week en in de Kerstweek gezamenlijke vieringen. Uiteindelijk willen wij graag toegroeien naar een gezamenlijke gemeente. De afgelopent wee jaar zijn hier actief met gemeentes en tussen kerkenraden gesprekken over gevoerd.

 

     Wat willen wij

Ons beleidsplan bestaat uit een aantal deelbeleidsplannen, te weten voor : 

Eredienst en Kerkmuziek, Jeugd- en Jongerenwerk, Pastoraat, Diaconaat, Kerkrentmeesterlijk Beheer, Vorming en toerusting.

Uit deze deelbeleidsplannen hebben wij de beleidsvoornemens gedistilleerd en kernachtig weergegeven.

Om de twee jaar dienen deze beleidsvoornemens getoetst te worden op naleving en uitvoering.

 

6.          Beloningsbeleid.

Hiermee wordt bedoeld de rechtspositie van de predikant en kerkelijke werkers en de rechtspositie van kerkelijke medewerkers in loondienst (kosteres / organist). De beloning van de predikant van onze Gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kosteres en organist, zijn geregeld in de ’Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.

 

Leden van Kerkenraad, College(s) en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

7.          Doelstelling van de gemeente

De Hervormde Gemeente van Haastrecht, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland, verwoordt in de Romeinse Artikelen in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

a)             De Hervormde Gemeente te Haastrecht, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland, is overeenkomstig haar belijden, gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

b)             Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

c)             Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

8.          Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende Gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.

 

9. Financiële verantwoording

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Dit geldt derhalve ook in de Hervormde Gemeente Haastrecht. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen (reserves). De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Zowel ons kerkgebouw als de pastorie zijn cultuurhistorisch bezit en staan als zodanig onder toezicht van de Monumentenwacht.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen als kerkgebouw en pastorie. Denk hierbij aan (1.) onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen, (2.) kosten van de eigen organisatie zoals salarissen kosteres en organist etc. en (3.) bijdragen voor het in stand houden van het landelijk kerkenwerk werk.

 

10.   Een beknopt overzicht van voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk - zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Onder punt 9. Financiële verantwoording,  is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Tekstvak: A.	Algemene gegevens	
	Naam van de ANBI:		Diaconie van de Hervormde Gemeente Haastrecht 
	Adres	:				Kerkplein 9
	Postcode:				2851 CJ 
	Plaats	:				HAASTRECHT
	Tel.(facultatief):	-
         	E-mail adres: 			info@hkhaastrecht.nl 
         	Website: 				www.hkhaastrecht.nl
	RSIN/Fiscaal nummer:		8241.11.163
 
De Hervormde Gemeente van Haastrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, 
samenkomt rondom Woord en sacramenten’. De Hervormde Gemeente Haastrecht ziet zichzelf als een open en gastvrije gemeente, waarin mensen uit de volle 	breedte van de Hervormde Kerk samenkomen.
De Gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vvastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de Kerkorde. 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente Haastrecht. 

B.	Samenstelling bestuur 	
I. Het bestuur van de kerkelijke gemeente Haastrecht ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad zeven leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.	
II. Het College van Diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.	 

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College van Diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het College voor de behandeling van Beheerszaken (ordinantie 11, art 8). 

C.	Doelstelling / visie	 
	De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar 	organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 
	De Diaconie van de Hervormde Gemeente Haastrecht heeft drie doelstellingen: 
	(1) de dienst aan de samenleving is dienst dichtbij	:		Diaconaal werk dichtbij; 
	(2) de dienst aan de samenleving is dienst ver weg	:		Diaconaal werk op mondiaal niveau; 
	(3) diaconaal werk is werk in en van de Gemeente en Kerk:	Diaconaal werk in en met de Gemeente, binnen het verband van de Kerk. 

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op de website www.hkhaastrecht.nlvindt u het beleidsplan 2013-2017 van het College van Diakenen van onze gemeente. 

Beloningsbeleid 
	De beloning van de diaconale medewerker(s), indien aanwezig, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling’ Protestantse kerk in Nederland’. 
	De hierop 	betrekking hebbende regelingen vindt u via onderstaande link:	
	 http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx 
	
	Leden van Kerkenraad, College(s) en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen 	worden vergoed. 

Verslag Activiteiten	 
De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende Gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Zij waakt over de financiële slagkracht van de diaconale activiteiten van de Gemeente en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad. 
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Voorgenomen bestedingen 	
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:	 
(-) in de kolom ‘begroting’ in het overzicht onder -H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting- is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting	
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. 	
De kolommen ‘rekening’ geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de Diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een Diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de Diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie. 
De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.	
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de Kerk. 
Onder ‘lasten beheer en administratie’ zijn de kosten opgenomen voor administratieve taken en beheer. 

IMG_5260.jpgIMG_5261.jpg